Producenci

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies (czytaj więcej). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Regulamin sklepu internetowego www.leo-szczecin.pl 

obowiązujący od dnia 1.04.2015 dostępny jest poniżej. 


Sklep internetowy www.leo-szczecin.pl prowadzony jest przez PHU Leo Urszula Zatoń z siedzibą w Szczecinie, ul. Miodowa 199/2, 71-497 Szczecin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 858-119-63-09, REGON: 320661580, e-mail: biuro@leo-szczecin.pl, tel.: 791115911 (Play) lub 914422244 (stacjonarny Orange), dalej „Leo”.  

§1

Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. „sklep internetowy” - prowadzony przez Leo sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.leo-szczecin.pl, a także za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro;

 2. „Sprzedawca” -PHU Leo Urszula Zatoń z nr NIP: 858-119-63-09, REGON 320661580, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl]; 

 3. Klient” – osobę fizyczną posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą ze Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl, w tym w szczególności dokonującą zakupów;

 4. „Konsument” - klienta będącego osobą fizyczną, dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.leo-szczecin.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);

 5. „Formularz rejestracji” – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta;

 6. „Konto” - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;

 7. „Formularz zamówienia” - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia;

 8. „Zamówienie”- oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;

 9. „Produkt”- dostępną w Sklepie internetowym rzecz ruchomą, będącą przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcy;

 10. „Dowód zakupu– paragon fiskalny albo fakturę VAT albo inny dokument potwierdzający zakup produktu;

 11. „Koszyk” – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;

 12. ”Strona produktowa” – witrynę w Sklepie Internetowym www.leo-szczecin.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu; 

 13. „Podmiot realizujący płatność” – zewnętrzny w stosunku do Leo podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego;

 14. „Magazyn” – pomieszczenie zlokalizowane w 71-497 Szczecin, przy ul. Miodowa 199/2, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

§2

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.leo-szczecin.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Sklep internetowy www.leo-szczecin.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.leo-szczecin.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

 3. Leo w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

 4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego www.leo-szczecin.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 3 regulaminu.

§3

Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.leo-szczecin.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym www.leo-szczecin.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl, są nieodpłatne. 

 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym www.leo-szczecin.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres e-mail: biuro@leo-szczecin.pl
  z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym www.leo-szczecin.pl. 

§ 4

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła, podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”). 

 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl, w której zostały zamieszczone - recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa). 

 3. Leo uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego www.leo-szzecin.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym. 

 4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl mogą być zgłaszane Leo za pośrednictwem poczty internetowej: biuro@leo-szczecin.pl lub telefonicznie pod numerami telefonu: 791115911, 914422244.  Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 10 regulaminu. 

 5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

 6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym www.leo-szczecin.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym www.leo-szczecin.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.


§ 5

Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 1. Leo zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

 2. Promocje w Sklepie Internetowym www.leo-szczecin.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 6

Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, a także za pośrednictwem portalu Allegro, zgodnie z regulaminem portalu.  

 2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wygenerowane zostaje zamówienie, w którym znajdują się dane odbiorcy oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient zobowiązany jest wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

d) wpisać żądanie otrzymania faktury (wyraźnie  to zaznaczając) wraz z danymi niezbędnymi do jej wystawienia, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

e) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

f) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności.

 1. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem) albo Klient może odebrać przedmiot zamówienia osobiście w siedzibie na ul. Miodowej 199/2 w Szczecinie po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@leo-szczecin.pl lub telefonicznie: 791115911, 914422244.

 2. Koszt wysyłki obciąża Kupującego. W przypadku zamówienia przewyższającego 350,00 zł koszt wysyłki obciąża Leo po wcześniejszym dokonaniu przelewu. W przypadku przesyłki płatnej  przy odbiorze - za pobraniem -(w przypadku zamówienia na kwotę powyżej 350,00) kosz przesyłki wynosi 18,00.

 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Leo oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 

 4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Leo zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

 5. Leo zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

 1. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Leo nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Leo poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 2. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Leo może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Leo będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Leo będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 1. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Leo), Leo dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 12 regulaminu. 

 2. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Leo), Leo może anulować zamówienie w całości. 

 3. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10-11 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Leo zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 13 regulaminu. 

 4. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Leo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 7

Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Leo przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 13 regulaminu.

 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl w zakładce „Twoje konto” albo kontaktując się z biurem drogą e-mail: biuro@leo-szczecin.pl, albo telefonicznie pod numerem telefonu: 791115911, 914422244 (opłaty za połączenia zgodne z taryfą operatora).

 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§ 8

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl;

b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym: mBank 98 1140 2004 0000 3702 6803 8647PHU Leo, ul. Miodowa 199/2, 71-497 Szczecin. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Leo potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności;

c)przed odbiorem przedmiotu zamówienia - szybkim przelwem poprzez płatności elektroniczne PayU . Wybierając tę metodę płatności klient zostanie przekierowany do systemu PayU, w którym wskaże swój bank. Następnie klient powinien zalogować się za pomocą danych dostępu do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Z reguły zaksięgowanie pieniędzy odbywa się w ciągu kilku minut po dokonaniu przelewu.Po dokonaniu płatności klient wróci na stronę sklepu, a zamówienie zostanie pomyślnie złożone.

 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski(po wczesniejszym ustaleniu kwoty za przesyłkę za granicę), zapłaty można dokonać przelewem bankowym w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Leo. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Leo potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności. 

 2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

 3. Klient może zapłacić za zamówienie z góry korzystając z przelewu bankowego. Powyższe formy płatności mogą być łączone, ale z każdego sposobu zapłaty Klient może skorzystać tylko raz w ramach danego zamówienia.

§ 9

Czas realizacji zamówień

 1. Leo zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia (jeśli przedmiot zamówienia znajduje się w magazynie wysyłka następuje w ciągu jednego  dnia roboczego). Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na wskazany adres. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu. 

 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres. 

 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany pod wskazany przez Klienta adres po wcześniejszym kontakcie z zamawiającym i uzgodnieniu sposobu oraz wyboru przewoźnika. 

 4. Leo nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 10 

Warunki reklamacji

 1. Leo jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Leo odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) od dnia wydania produktu Klientowi.

 2. Leo w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Leo Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Leo i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres PHU Leo ul. Miodowa 199/2, 71-497  Szczecin.

 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Leo niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Leo zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Leo z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Leo za nabycie danego produktu.

§ 11 

Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Leo mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Leo nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Leo może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Leo;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 10 regulaminu.

§ 12 

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się z biuro@leo-szczecin.pl

 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.leo-szczecin.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

a) od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

b) od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

5) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

 2. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Leo produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Leo zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 13 regulaminu.

 3. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. 

 4. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Leo, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do PHU Leo ul. Miodowa 199/2, 71-497 Szczecin.

 5. Leo nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 13

Zwrot należności Klientom

 1. Leo dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

 1. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Leo może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 2. Leo dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone: 
  a) z góry za pomocą przelewu; 

b) przy odbiorze u kuriera lub na poczcie,

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Leo nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Leo numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Leo takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Leo nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 

§ 14

Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Leo danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym www.le-szczecin.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym www.leo-szczecin.pl oraz rezerwacji. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Leo danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Leo usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym www.leo-szczecin.pl. 

 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Leo, tj. PHU Leo Urszula Zatoń, ul. Miodowa 199/2, 71-497 Szczecin, NIP 858-119-119-09, REGON 320661580.

 3. Leo przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.leo-szczecin.pl.

 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje Konto, Moje Adresy”). Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje Konto, Moje Adresy”). 

 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

 2. Leo dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Leo nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl 

 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Leo nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu. 

 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 

 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Leo statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym www.leo-szczecin.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. 

 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy www.leo-szczecin.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności. 

 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Leo rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Leo. 

 10. Leo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Leo, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego www.leo-szczecin.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.Załącznik nr 1

1. Wzór reklamacji

Miejscowość, data

Do (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta


Reklamacja

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Niezgodność została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe żądam: wymiany towaru na nowy*, naprawy towaru*, obniżenia ceny* albo odstąpienia od umowy* (w przypadku, gdy wady są istotne). W załączeniu składam kopię paragonu.


Z poważaniem

(*) niepotrzebne skreślić

NAPISZ DO NAS
Nie wiesz jaki produkt będzie najlepszy dla ciebie ?

Masz pytania, a może problem z zamówieniem ?

Zadzwoń! Odpowiemy na twoje pytania.

Tel. +48 791 115 911